Who's who

Name Designation
1. Sh. Jai Prakash Dalal Agriculture Minister
2. Sh.Sanjeev Kaushal, IAS Chairman
3. Sh.Sanjeev Kaushal, IAS ACS
4. Ms.Sumedha Kataria, IAS Chief Administrator
5. Sh.Vijay Singh, HCS Secretary Board
6. Sh.Uday Bhan EIC
7. Sh.Mahender Singh Chief Engineer-I
8. Sh.Kuldeep Saini Chief Engineer-II
9. Sh.Prem Singh Tech. Advisor
10. Sh.Raj Kumar Beniwal C.M.E.O
11. Sh.Sushil Kumar MDO
12. Sh.Disha Gupta Architect
13. Sh.Narender Kumar goyal District Attorney
14. Sh.Rajesh Sangwan C.F.A.
15. Sh.Ashish Gupta SE (V&QC)